Quý khách
 
                          客・勝手に触る   笑い話106 19/04/2003
 
Tại một cửa hàng bán nữ trang vàng bạc quý hiếm, người ta đọc được dòng chữ sau ngay trên cửa:
Tại場所を表す một cửa hàngお店 bán売る nữ trangアクセサリー vàng bạcジュエリー quý hiếm貴重な dòng chữ文章 ngayすぐに trên cửa入り口
高価なジュエリーを売っている店で、お客は入り口に張ってある張り紙を読んだ。
"Nếu quý khách cứ tự tiện sờ mó những hiện vật trưng bày, bắt buộc chúng tôi cũng dành cho mình cái quyền làm như vậy với khách hàng".
quý khách客 cứ tự tiện自由に 
”もしお客様が展示してある品物に勝手に触るなら、我々も貴女達を勝手に触る権利がある”
cứ tự tiện sờ mó自由気ままに bắt buộc〜しないわけにはいかない 
 dành cho mình我々は得る cái quyền権利 làm như vậyそのような(触る事)