không bình tĩnh
 không bình tĩnh
                          平静でない   笑い話108 19/04/2003
 
Một gã nọ đến ngân hàng đổi tiền. Nhân viên ngân hàng thận trọng xem kỹ tờ ngân phiếu và hỏi:
 gã若者 nọ代名詞 đến行く ngân hàng銀行 đổi tiền両替 Nhân viên ngân hàng銀行員 thận trọng慎重に kỹ tờサイン ngân phiếu小切手
一人の男が銀行へ両替をしに行った。銀行員は慎重に小切手を見て男にたずねた。
Người ký tên ở đây có vẻ không bình tĩnh lắm?
 ký tên署名 có vẻ様子 bình tĩnh平静
「ここに署名した人は、冷静ではなかったようですね。?」
 Tôi biết. Thằng cha giám đốc này có tật hễ bị ai chĩa súng vào ngực là lại run bắn lên!
 Thằng chaヤツ giám đốc社長 tật悪癖 hễもし〜ならば bị ai chĩa狙う súng銃   ngực胸 lại run震えだす bắn lên撃つ
「あぁ、そうだよ。この社長は悪い癖で、胸に銃を向けられると震えっちまうんだよ!」