Thi lại.
 
                                 追試    13/02/2003 
 
Giáo sư nói với sinh viên:
Giáo sư教師 nói言う với〜に sinh viên学生
教師は学生に言った。
Anh có nhìn thấy cái cây ngoài vườn kia không?
 nhìn thấy見る cái cây木 ngoài外 vườn庭 kiaあれ
君は外の庭の木が見えますか?
Dạ, có ạ! Nhưng nó thì có liên quan gì đến đến bài thi của em ạ?
Dạはい Nhưngしかし nó代名詞   liên quan関連 gìどんな bài thi試験 
はい先生!でもそれは試験とどんな関係があるんですか? 
Bao giờ cái cây đó ra hoa thì anh quay lại đây thi lại.
Bao giờいつか cái cây đóその木 ra hoa花が咲く thìの時 anh quay lạiまた戻る 
その木の花が咲いたら、君はここに追試験を受けに来なさい。